Languages

ভিডিও বোড় মসানাই

বিকৌ নাই না নেই নোং তাং মোনা মিতি নৌ হানাই যে বিচৌর কৌ বোড় সিক্লাপর হোনানৌই | বোড় হারি নি গেলেনাই কালচারাল ভিডিও বিকৌউ নায়নানৌই মিতিনোহায়ো যে বোড় হারি হোনানই |